fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Podstawowym celem naszej świetlicy jest zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa i opieki oraz stworzenie odpowiednich warunków do odpoczynku, nauki, odrabiania prac domowych, zabawy, oraz rozwijania zainteresowań i zdolności.

Wychowawcy świetlicy dbają również o właściwe kształtowanie nawyków oraz zasad kultury życia codziennego, umiejętności współdziałania w grupie i właściwej postawy.

Zajęcia w naszej świetlicy są prowadzone w oparciu o roczny plan pracy, według tematów zaplanowanych na poszczególne miesiące. Obejmują tematy dotyczące najbliższego otoczenia, domu, rodzin, szkoły kolegów, wiary oraz szkolnego programu "Wychowanie w wartościach". Zajęcia wzbogacają wiadomości, rozwijają indywidualne zainteresowania, kształtują umiejętności wypowiadania się, wdrażają dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania obowiązujących w szkole, do słuchania, do rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Uwzględniają również tematykę nawiązującą do dni uroczystych i świątecznych.

Do świetlicy przyjmowane są dzieci na prośbę rodziców lub opiekuna prawnego po wypełnieniu kart zgłoszeń.

Świetlica zaczyna się po zakończonych zajęciach lekcyjnych i trwa do godziny 18:00.

Początek strony