fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Informacje

 1. W roku szkolnym 2024/2025 w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Piotra Skargi będzie prowadzony nabór do klas: 0, 1
 2. Obowiązek szkolny obejmuje dzieci  w wieku 7 lat.
  Na wniosek rodziców do klasy pierwszej  może zostać przyjęte dziecko w wieku 6 lat pod warunkami:
  • dziecko odbyło roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. "0") lub
  • uzyskało pozytywną opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o mozliwości rozpoczęcia nauki w szkolne podstawowej.

Zasady rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2024/2025

 1. O przyjęciu do klasy pierwszej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Piotra Skargi decydują m.in.:
  • akceptacja katolickiego charakteru szkoły,
  • rozmowa Dyrekcji z Rodzicami,*
  • rozmowa szkolnego psychologa z dzieckiem,*
  • opinia o Rodzinie ks. Proboszcza z parafii,
  • opinia katechety o dziecku,
  • dodatkowo - obecność Rodzeństwa w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Piotra Skargi.
 2. Do sekretariatu szkoły należy złożyć:
  • wniosek rodziców (do pobrania ze strony internetowej lub z sekretariatu szkoły),
  • zaświadczenie o realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole w przypadku, gdy dziecko nie odbyło rocznego przygotowania przedszkolnego (dotyczy dzieci 6 letnich),
  • ostatnią ocenę rozwoju dziecka od nauczyciela przedszkolnego lub informacji o dziecku,
  • opinię psychologiczną lub orzeczenie - jeśli takie dziecko posiada,
  • opinię katechety o dziecku,
  • opinię Ks. Proboszcza o Rodzinie,

   Ponadto można dołączyć:

  • inne opinie o dziecku,
  • kopie otrzymanych dyplomów.
 3. Po pozytywnej decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły należy dostarczyć:
  • akt urodzenia dziecka,
  • ocenę rozwoju dziecka po rocznym przygotowaniu przedszkolnym,
  • 2 aktualne zdjęcia,
  • uiścić wpłatę wpisowego i czesnego za miesiąc wrzesień,

* za przeprowadzone rozmowy zostanie pobrana opłata w wysokości 50 zł, która zostanie odliczona od wpisowego, jeśli dziecko zostanie przyjęte do szkoły.

Terminarz rekrutacji do klasy pierwszej:

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor szkoły. Decyzja dyrektora zostanie przekazana Rodzicom droga pocztową w formie listu poleconego.

Dzień otwarty dla kandydatów odbędzie się 10 lutego 2024 r. w godz. 10.00 - 14.00 oraz 9 marca 2024 r. w godz. 10.00 - 14.00.

Poczas dnia otwartego będzie możliwość zwiedzenia budynku szkoły i spotkania się z dyrekcją, nauczycielami, uczniami.

Dodatkowe dni otwarte dla kandydatów będą odbywały się od stycznia do marca 2024 r. w godz. 17.00 - 18.00 w formie indywidualnych spotkań z dyrektorem szkoły.

 • 9 stycznia 2024 r.
 • 6 lutego 2024 r.
 • 22 lutego 2024 r.
 • 5 marca 2024 r.
 • 21 marca 2024 r.

 

Początek strony