fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Piotra Skargi została założona w 2002 roku i weszła w skład Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. Ks. Piotra Skargi. Organem prowadzącym jest Rzymskokatolicka Parafia św. Stanisława Biskupa . Szkoła jest placówką niepubliczną.

Program nauczania
Szkoła naucza w oparciu o podstawy programowe zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej .

Wychowanie
Wychowanie oparte jest na wartościach katolickich i nauczaniu św. Jana Pawła II. W szkole realizowany jest autorski program wychowawczy „Wychowanie w wartościach”, w którym biorą udział dzieci, Rodzice, wychowawcy i wszyscy pracownicy szkoły.

Propozycja edukacyjna

 • Kształcenie odbywa się w dwóch etapach edukacyjnych:
  • I etap – edukacja wczesnoszkolna w kl. I - III
  • II etap – obejmuje klasy IV - VIII
  • szkoła prowadzi oddziały przedszkolne (tzw. 0)
 • Nauka odbywa się w systemie jednozmianowym; zajęcia rozpoczynają się o godz. 8.00
 • Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach;
  • nauczane są: język angielski, język niemiecki oraz język hiszpański
  • język angielski jest językiem obowiązkowym realizowanym w wymiarze: w kl. 0 - 3 – 3 godziny tygodniowo, w kl. 4 – 6 - 4 godziny tygodniowo; w klasach 7 - 8 o profilu ogólnokształcącym – 6 godzin tygodniowo
  • język hiszpański lub język niemiecki jest realizowany jako język dodatkowy obowiązkowy w klasach 4 - 6 w wymiarze 2 godzin tygodniowo; w klasach 7 - 8 jako obowiązkowy w wymiarze 2 godzin tygodniowo.
 • Klasy z innowacją pedagogiczną:
  • Od kl. VII realizowana jest innowacja matematyczna dla uczniów z uzdolnieniami matematycznymi. Program został rozszerzony o 2 godziny matematyki oraz o treści programowe. Nabór do klasy odbywa się na podstawie testu sprawdzającego predyspozycje matematyczne. Istnieje możliwość skorzystania z zajęć przygotowujących do testu, prowadzonych przez autora innowacji.
  • Klasa ogólnokształcąca realizuje program nauczania ogólnego. Rozszerzony został program nauczania języka angielskiego, raz w tygodniu uczniowie tej klasy mają zajęcia z native speakerem.
 • Konkursy
  Uczniowie mają możliwość przystępowania do różnorodnych konkursów, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Do niektórych z nich uczniowie są przygotowywani na zajęciach dodatkowych. Szkoła może poszczycić się dużymi osiągnięciami swoich uczniów .
 • Zajęcia dodatkowe
  w szkole działa wiele zajęć pozalekcyjnych, tzw. kółek. Organizowane są one w zależności od zainteresowania uczniów i możliwości szkoły.

Świetlica szkolna
Dla uczniów z klas 0-3 oraz 4-8 działa świetlica szkolna od godz. 7.00 oraz w godz. 12.00-18.00

Inne informacje

 • W szkole obowiązuje strój jednolity – codzienny i galowy
 • Uczniowie otoczeni są opieką pielęgniarki szkolnej, pedagoga i psychologa szkolnego
 • Szkoła oferuje fundusz stypendialny: stypendium naukowe i stypendium socjalne
 • W szkole istnieje możliwość wykupienia obiadów – na miejscu działa kuchnia i stołówka

Wyposażenie

 • Szkoła dysponuje 29 salami lekcyjnymi, w tym 5 pracowniami przedmiotowymi oraz 3 salami na potrzeby świetlicy
 • Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na dużej sali gimnastycznej, w sali przeznaczonej do nauki tańca oraz w sali do gry w tenisa stołowego
 • W szkole znajduje się gabinet pielęgniarki, gabinety psychologa i pedagoga szkolnego
 • Zajęcia z plastyki i techniki prowadzone są w specjalnie przystosowanej do tego typu zajęć pracowni
 • Obiady, gotowane na miejscu, dzieci jedzą w stołówce szkolnej
 • Budynek szkolny objęty jest monitoringiem nadzorowanym przez portiera
 • Plac szkolny jest ogrodzony i monitorowany
 • Uczniowie mają do dyspozycji teren rekreacyjny
 • W szkole znajduje się kaplica, z której korzystają uczniowie, rodzice, nauczyciele i inni

Opłaty w roku szkolnym 2023/2024:

   Opłata za Szkołę Podstawową Świetlica
 Czesne
 
jedno dziecko  1650 zł *  150 zł *
dwójka dzieci (zniżka 15% na drugie dziecko) 1650 zł + 1402,5 zł = 3052,5 zł *  300 zł *
trójka dzieci (zniżka 30% na trzecie dziecko) 1650 zł + 1402,5 zł + 1155 zł = 4207,5 zł *  450 zł *
Wpisowe 1500 zł za każde dziecko płatne jednorazowo    ... + 150 zł

* Świetlica za każde dziecko 150 zł lub 75 zł (do 10 godzin tygodniowo) bez zniżek płatna do końca miesiąca za następny miesiąc

* Czesne i świetlica płatne przez 10 miesiecy od września 2023 r. do czerwca 2024 r.

Opłata za świetlicę – za każde dziecko 150 zł lub 75 zł (do 10 godzin tygodniowo) płatne do końca miesiąca za następny miesiąc .
Czesne i świetlica płatne przez 10 miesięcy od września 2023 r. do czerwca 2024 r. Czesne płatne do końca miesiąca za następny miesiąc.

Początek strony