fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Kontynuując program profilaktyczno - wychowawczy w roku szkolnym 2023/24 realizację jego opieramy się na edukacji w wartościach. Właściwe rozumienie wartości przez nauczycieli, rodziców i uczniów jest gwarantem dobrego współdziałania w budowaniu prawidłowej osobowości młodego człowieka. Chcemy, aby nasi wychowankowie potrafili lepiej radzić sobie z otaczającą rzeczywistością, dokonywać dobrych wyborów zgodnych z indywidualnymi możliwościami oraz sumieniem. Zależy nam na tym, aby absolwenci naszej szkoły umieli przewidywać konsekwencje swoich działań, aby nie krzywdzili siebie oraz innych osób.
Budowanie osobowości, dokonywanie konstruktywnych zmian przyzwyczajeń, nawyków, rewidowania własnych potrzeb, określanie realistycznych możliwości, poznawanie ich, praca z emocjami, stawianie granic, budowanie pozytywnego obrazu siebie oraz pewności siebie, formułowanie dobrych relacji z rówieśnikami, nauczycielami i rodzicami, rodzeństwem oraz nabywanie kompetencji społecznych to niektóre tematy rozpatrywane w świetle poznawanych wartości. Aby integracja osobowości była pełna w każdym temacie jest podkreślony aspekt boski.

 

„Rodzina jest powołana również do wychowania swoich dzieci. Pierwszym miejscem, gdzie rozpoczyna się proces wychowawczy młodego człowieka, jest dom rodzinny. Każde dziecko ma naturalne i niezbywalne prawo do posiadania własnej rodziny: rodziców i rodzeństwa wśród których rozpoznaje, iż jest osobą potrzebującą uczucia miłości i że tym uczuciem może obdarzać innych, a zwłaszcza najbliższych. Ponieważ rodzice dają życie swoim dzieciom, dlatego przysługuje im prawo do tego, by byli uznani za pierwszych i głównych ich wychowawców. Oni też mają obowiązek stworzenia takiej atmosfery rodzinnej, przepojonej miłością i szacunkiem dla Boga i ludzi, która by sprzyjała osobistemu i społecznemu wychowaniu dzieci” Jan Paweł II (Wypłyń na głębię! Ojciec Święty dla młodych Polaków, Warszawa 2006, s.212)

W tym roku szkolnym skupimy się na następujących tematach: współpraca, szacunek, męstwo, wiara nadzieja, prawość, prawda, wiedza, optymizm. Zaczniemy od współpracy jako wartości niezbędnej do dobrego samopoczucia w społeczności szkolnej.
Współpracując rozwijamy komunikację, zrozumienie innych, współodczuwanie, uczymy się unikać lub rozwiązywać kwestie sporne, tworzymy pozytywne więzi oraz stajemy się bardziej odpowiedzialni. Dzięki współpracy mamy poczucie tworzenia, uczymy się zaufania do innych osób, doznajemy wspólnych emocji w wysiłkach. Doświadczenia jakie otrzymujemy wzbogacają i modulują naszą osobowość. Możemy wyeliminować nasze lęki przed ludźmi lub przynajmniej je poznać, możemy podnieść poczucie wartości, poznać siebie w różnych okolicznościach.
Oczywiście jest jeden kluczowy warunek, aby współpraca owocowała wymienionymi darami, mianowicie powinna występować tylko i wyłącznie w dążeniach do dobrych i etycznych celów.

Tematy szczegółowe:

  1. Współpraca w zespole klasowym. Jako rodzice niekiedy słyszymy skargi czy opinie naszych dzieci na temat różnych trudności w relacjach, zwłaszcza w pracy grupowej. Zdarza się, że jakieś dziecko chce narzucać innym swą wolę za wszelką cenę, krytykuje innych, oskarża, atakuje, obmawia i inicjuje konflikty. Jeśli dotyczy to naszego dziecka musimy się przyjrzeć i dostrzec, gdzie nauczyło się takich strategii postępowania, jakie korzyści z takiego postępowania otrzymuje.
    Propozycje dla rodziców: porozmawiam z dzieckiem na temat zajęć grupowych w klasie, rozpoznam problemy i zastanowię się, kogo naśladuje moje dziecko i w jaki sposób mogę osłabić niepożądane zachowania oraz wzmocnić to, co dobre.

  2. Współdziałanie w rodzinie. Codziennie obserwujemy, jak nasze dziecko postępuje w domu, jakie ma relacje z nami, z rodzeństwem, czy nastawione jest tylko na branie, czy i jak wywiązuje się z powierzonych obowiązków. Dziecko winno aktywnie uczestniczyć w życiu rodziny, być zaangażowanym w pomoc innym, dostrzegać potrzeby najbliższych osób, gdyż wtedy czuje się potrzebne i uczy się funkcjonowania w grupie, uczy się podstawowych czynności domowych, potrafi docenić wysiłek innych osób i być wdzięcznym. Dziecko jest bardzo ważne, ale nie można uczynić go centrum uwagi.
    Propozycje dla rodziców: przydzielę stały obowiązek swojemu dziecku (jedno zadanie, które lubi wykonywać i jedno, którego nie lubi). Nagradzam za dobre wykonanie i wysiłek. W przypadku niechęci dziecka rozmawiam i zachęcam do zmiany postawy.

  3. Bóg i moje z Nim współdziałanie. Jako rodzic otrzymałem też zadanie od samego Boga: wychować dziecko, by umiało dokonywać dobrych wyborów, by umiało odróżniać dobro od zła, by było w przyszłości prawym członkiem społeczności, kochało i było kochane. Jak wiemy jest to bardzo odpowiedzialne zadanie i bez pomocy Boga nie udaje się.
    Propozycje dla rodziców: współdziałanie z Bogiem wymaga od nas pamiętania o tym, czego On od nas oczekuje, o zasadach, które ostrzegają nas przed złym postępowaniem, o dobrych nawykach i o tym, że nie możemy wychowania zostawić tylko Jemu, musimy reagować na próby niewłaściwych działań przez nasze dzieci. Tak więc zaobserwujmy, czy nasze dziecko potrafi słuchać sumienia, czy szczerze traktuje kontakt z Bogiem, czy prawdziwie wierzy w Niego i nauczmy go zwracać się do Boga w sytuacjach trudnych.

Alicja Dzwonkowska

Początek strony