1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Rekrutacja do szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 – do klasy "0", klasy pierwszej oraz uzupełniająca do kl. VII

 

I. Informacje

 1. W roku szkolnym 2020/2021 w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Piotra Skargi będzie prowadzony nabór do klas: 0, 1, 7
 2. Obowiązek szkolny obejmuje dzieci  w wieku 7 lat.
  Na wniosek rodziców do klasy pierwszej  może zostać przyjęte dziecko w wieku 6 lat pod warunkami:
  • dziecko odbyło roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. "0") lub
  • uzyskało pozytywną opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o mozliwości rozpoczęcia nauki w szkolne podstawowej.

II. Zasady rekrutacji do kl. 0 (do oddziału przedszkolnego) na rok szkolny 2020/21

 1. O przyjęciu do klasy "0" w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Ks. Piotra Skargi decydują m.in.:
  • akceptacja katolickiego charakteru szkoły,
  • rozmowa Dyrekcji z Rodzicami,*
  • rozmowa szkolnego psychologa z dzieckiem,*
  • opinia o Rodzinie ks. Proboszcza z parafii,
 2. Do sekretariatu szkoły należy złożyć:
  • wniosek rodziców (do pobrania ze strony internetowej lub z sekretariatu szkoły),
  • opinię psychologiczną lub orzeczenie - jeśli takie dziecko posiada,
  • opinię Ks. Proboszcza o Rodzinie,
 3. Po pozytywnej decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły należy dostarczyć:
  • akt urodzenia dziecka,
  • 2 aktualne zdjęcia,
  • uiścić wpłatę wpisowego i czesnego za miesiąc wrzesień,

* za przeprowadzone rozmowy zostanie pobrana opłata w wysokości 50 zł, która zostanie odliczona od wpisowego, jeśli dziecko zostanie przyjęte do szkoły.

III.  Zasady rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2020/21

 1. O przyjęciu do klasy pierwszej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Piotra Skargi decydują m.in.:
  • akceptacja katolickiego charakteru szkoły,
  • rozmowa Dyrekcji z Rodzicami,*
  • rozmowa szkolnego psychologa z dzieckiem,*
  • opinia o Rodzinie ks. Proboszcza z parafii,
  • opinia katechety o dziecku,
  • dodatkowo - obecność Rodzeństwa w Katolickim Zespole Edukacyjnym im. Ks. Piotra Skargi.
 2. Do sekretariatu szkoły należy złożyć:
  • wniosek rodziców (do pobrania ze strony internetowej lub z sekretariatu szkoły),
  • zaświadczenie o realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole w przypadku, gdy dziecko nie odbyło rocznego przygotowania przedszkolnego (dotyczy dzieci 6 letnich),
  • ostatnią ocenę rozwoju dziecka od nauczyciela przedszkolnego lub informacji o dziecku,
  • opinię psychologiczną lub orzeczenie - jeśli takie dziecko posiada,
  • opinię katechety o dziecku,
  • opinię Ks. Proboszcza o Rodzinie,

   Ponadto można dołączyć:
  • inne opinie o dziecku,
  • kopie otrzymanych dyplomów.
 3. Po pozytywnej decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły należy dostarczyć:
  • akt urodzenia dziecka,
  • ocenę rozwoju dziecka po rocznym przygotowaniu przedszkolnym,
  • 2 aktualne zdjęcia,
  • uiścić wpłatę wpisowego i czesnego za miesiąc wrzesień,

* za przeprowadzone rozmowy zostanie pobrana opłata w wysokości 50 zł, która zostanie odliczona od wpisowego, jeśli dziecko zostanie przyjęte do szkoły.

IV Terminarz rekrutacji do oddziału przedszkolnego i do klasy pierwszej:

 • Przyjmowanie wniosków na rok szkolny 2020/2021 zostało rozpoczęte. Wnioski przyjmowane będą do 31 marca 2020 r.
 • Rekrutacyjne rozmowy indywidualne będą prowadzone od 2 marca do 1 kwietnia 2020 r. po indywidualnym ustaleniu terminu z Rodzicami dziecka.
 • Lista przyjętych dzieci zostanie ogłoszona 6 kwietnia 2020 r.

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor szkoły.

Dzień otwarty dla kandydatów odbędzie się 25 stycznia 2020 r. w godz. 10.00 - 14.00.

 

Rekrutacja uzupełniająca do klasy VII na rok szk. 2020/2021

Na rok szkolny 2020/2021 będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca do klasy VII Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Piotra Skargi.

 1. Informacje ogólne
  W roku szk. 2020/2021, w wyniku rekrutacji uzupełniającej, planowane jest utworzenie klasy VII z rozszerzonym programem nauczania matematyki oraz klasy siódmej z profilem ogólnokształcącym.

  Do klasy z rozszerzonym programem nauczania matematyki  zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy pozytywnie przejdą test  sprawdzający wiedzę matematyczną. Uczniowie chętni do tej klasy mogą skorzystać z przygotowania do testu, które będzie odbywało się na terenie Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. Ks. Piotra Skargi.
 2. Zasady rekrutacji:
  1. Akceptacja katolickiego charakteru szkoły i złożenie do sekretariatu szkoły wniosku o przyjęcie wraz z załącznikami:
   • opinia katechety o uczniu
   • kopia świadectwa z klasy V
   • wykaz ocen klasyfikacyjnych po I półroczu kl. VI
   • opinie lub orzeczenie z poradni pedagogiczno - psychologicznej (jeśli takie istnieje)
   • inne informacje dokumentujące osiągnięcia kandydata
  2. Rozmowa kandydata z pedagogiem szkolnym, a rodziców z dyrekcją szkoły (termin zostanie ustalony indywidualnie z rodzicami).
  3. Przystąpienie do testu sprawdzającego z matematyki dla chętnych do klasy z rozszerzonym programem nauczania matematyki.
  4. Dostarczenie do sekretariatu szkoły oryginału świadectwa ukończenia klasy VI  oraz 2 zdjęć do legitymacji szkolnej - do 29 czerwca 2020 r.
 3. Terminarz rekrutacji:
  • do 30 kwietnia 2020 r. - składanie wniosków o przyjęcie
  • 22 maja 2020 r. - test z matematyki dla osób starających się o przyjęcie do klasy z rozszerzonym programem nauczania matematyki
  • do 29 maja 2020 r. - rozmowy,
  • 5 czerwca 2020 r. - ogłoszenie wyników rekrutacji (wywieszenie listy na tablicy informacyjnej w szkole)
  • do 10 czerwca 2020 r. wpłata wpisowego

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor szkoły.

Dzień otwarty dla kandydatów odbędzie się 25 stycznia 2020 r. w godz. 10.00 - 14.00.

zespol pmp

Początek strony