fb

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

W tym roku kontynuujemy realizację programu „Wychowanie w wartościach”. Na stronie internetowej szkoły zamieszczamy propozycje korespondujące z programem, aby rodzice mieli możliwość aktywnego włączania się w wychowanie swoich dzieci. Program „Wychowanie w wartościach” jest podstawą całościowego programu wychowawczego i profilaktycznego.

Mamy nadzieję, że skupianie się na wartościach, na zrozumieniu tych pojęć pomoże uczniom, rodzicom i nauczycielom kształtować osobowość taką, która będzie umożliwiała dobry rozwój. Przychodzimy na świat z różnymi tendencjami, które nabierają wyrazistości w miarę wzrastania, przychodzimy też z wewnętrznymi pragnieniami realizowania zadań. Nie wszystkie nasze skłonności, usposobienia pozwalają na ich wykonanie. Dlatego tak ważne jest świadome przetransformowanie niektórych naszych cech. Każda cecha ma swój negatywny rys. Może przejawiać się w swoim negatywnym aspekcie np. miłość może ukazywać się jako nadmierne skupienie na sobie bez dostrzegania potrzeb innych osób (egocentryzm), może przytłaczać innych swoją zaborczością, zazdrością, miłość do ojczyzny może nie tolerować innych nacji itp. To w jaki sposób będziemy kształtować naszą osobowość i naszych dzieci zależy od naszej świadomości. Efekty wychowawcze pojawią się, jeśli zarówno szkoła jak i rodzice będą mieli podobne priorytety i wartości. Warto więc poszukać takich wartości, które są ponadczasowe i zawsze dają dobre rezultaty.
Prawdziwe wartości są trwałe i zakotwiczone w Bogu. Tam mają swe źródło, bo stamtąd pochodzi wszelkie dobro, miłość, życzliwość, prawda, odwaga, odpowiedzialność, tolerancja, wytrwałość, szacunek, przyjaźń, wiara, mądrość, roztropność, piękno, radość, nadzieja, itd.
Każdy z nas posiada w sercu iskrę Bożą, która czyni go dzieckiem Bożym i dzięki czemu może rozpoznawać dobro i pomaga wzrastać wartościom. Mamy w sobie nasiona prawdziwych wartości, ale często są one przykryte naszą osobowością, naszymi nawykami, cechami niesprzyjającymi ukazywaniu się dobra w nas. Zadaniem wychowawców i rodziców jest dostrzeżenie tego, co dobre w uczniu i pomaganie w ukazywaniu tego wewnętrznego piękna.
Zależy nam na tym, by nasi wychowankowie byli odważni, ale nie butni, mądrzy lecz nie zarozumiali, kulturalni i pewni siebie, znali swoją wartość, ale nie samolubni, mieli określone kompetencje, ale nie poniżający innych, współczujący i życzliwi, mówili prawdę, ale tak, by nie krzywdzić innych, szanowali innych i byli szanowani, akceptowali to, co służy dobru, kochali i szanowali rodziców, starszych i Boga, aby zawsze słyszeli Jego głos i kierowali się nim.

Ten rok szkolny rozpoczniemy od wartości odpowiedzialność. Wartość ta najbardziej związana jest z prawym i właściwym postępowaniem. Stopień odpowiedzialności zależy od wieku, roli jaką pełnimy. My skupimy się na czterech aspektach : odpowiedzialności za siebie, odpowiedzialności wobec szkoły, wobec rodziny i wobec Boga.

 1. Odpowiedzialność za siebie: rodzice muszą pozwolić, aby dziecko ponosiło konsekwencje swojego zachowania. Wyręczając dziecko w jego obowiązkach szkolnych uczymy go nieuczciwości, oczekiwania na pomoc, w rezultacie jego poczucie wartości maleje, gdyż ciągle jest niesamodzielne. Poprzez doświadczenie skutków własnego działania dziecko najszybciej nauczy się unikania niewłaściwego zachowania.
  Propozycje dla rodziców: porozmawiajmy z dzieckiem za co jest odpowiedzialny.

 2. Odpowiedzialność wobec szkoły: każdy uczeń ma nie tylko prawa , ale i obowiązki. Można się z nimi zapoznać w statucie szkoły, regulaminie, w zasadach oceniania ucznia, w procedurach postępowania w sytuacjach krytycznych. Nie wykonywanie obowiązków wiąże się z ponoszeniem konsekwencji. Uczeń odpowiedzialny jest nie tylko za swój rozwój, swoje umiejętności, ale również za to, jak funkcjonuje w klasie, jaki wkład wnosi w to, aby relacje między uczniami były dobre, czy nie daje negatywnego przykładu dla innych.
  Propozycje dla rodziców: przypominam o zasadach zachowania w szkole, o zasadach oceniania, regulaminie. Zadbam o potrzebne przybory, pomoce, ćwiczenia i książki.

 3. Odpowiedzialność wobec rodziny: dom jest miejscem, w którym powinniśmy czuć się bezpiecznie. Tam jesteśmy najbardziej autentyczni i tam przeżywamy najgłębiej swoje doświadczenia. Dlatego tak ważna jest wrażliwość na potrzeby i pragnienia członków rodziny, okazywanie szacunku i zrozumienia, nie prowokowanie konfliktów, wybaczanie i nie wykorzystywanie innych. Odpowiedzialności uczymy się od najmłodszych lat.
  Propozycje dla rodziców: zastanowię się czy sprawiedliwie zostały podzielone obowiązki domowe między dziećmi. Pamiętam, aby zauważać i doceniać za odpowiedzialne zaangażowanie się w zajęcia domowe. Zapraszam swoje dzieci do wspólnych działań na rzecz domu.

 4. Odpowiedzialność wobec Boga: jest ona najwyższej wagi. Jednocześnie uzależniona od naszego funkcjonowania na co dzień. Jeśli odpowiedzialnie postępujemy wobec nauczycieli, szkoły, rodziców i innych osób, to jesteśmy odpowiedzialni też wobec Boga. Oczywiście ważne jest, abyśmy nasze dziecko swoim przykładem i przykładami dobrych ludzi, literatury, Pisma św. uwrażliwiali i uczyli mądrego i rozważnego postępowania.
  Propozycje dla rodziców: przypomnę o tym, że rozmowa, modlitwa daje nam potrzebne siły, aby żyć odpowiedzialnie. W przypadkach zwątpienia prosimy Boga o pomoc i kierowanie nami.

Alicja Dzwonkowska

 

Początek strony