1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg

Kolejny raz pochylamy się nad wartością zwaną szacunkiem. Jest ona aspektem dobrego, właściwego zachowania. Nasze relacje z innymi nie ułożą się dobrze, jeśli nie będziemy doznawali szacunku i nie będziemy szacunkiem darzyć osoby. Dotyczy to zarówno środowiska rodzinnego, szkolnego jak i zawodowego. Każdy, kto odnosi się z szacunkiem będzie też szanowany, lubiany i poważany. Pogarda, lekceważenie, poniżanie, gniew, obmawianie są efektem małej świadomości godności własnej i innych osób. Poniżając innych często chcemy okazać się lepszymi, bardziej wartościowymi.

Szacunek przejawia się w akceptacji drugiego człowieka, w życzliwości, w gotowości do udzielenia rad czy pomocy, w grzecznym i kulturalnym odnoszeniu się, w unikaniu robienia przykrości.

Tematy  szczegółowe:

 1. Szanuję siebie.
  Szacunek do siebie wyraża się w: dbaniu o higienę osobistą, właściwym odżywaniu się, czytaniu dobrej literatury, właściwym korzystaniu z mediów. Ponadto szacunek do siebie wyrażamy w nabywaniu świadomości swoich mocnych i słabych stron oraz obronie siebie, gdy jestem obrażany.
  Propozycje dla rodziców: dopilnuję, aby moje dziecko dbało o higienę osobistą.

 2. Szanuję rodziców i nauczycieli.
  Oznacza to, że  oczekujemy od ucznia uważnego słuchania rodziców i nauczycieli, mówienia im prawdy o sobie, doceniania trudu i pracy rodziców, wyrażania wdzięczności, witania się z nauczycielami, zwracania się do nauczycieli w sposób kulturalny i opanowany, wykonywania obowiązków zleconych przez nauczyciela.
  Propozycje dla rodziców: nie pozwolę, by dziecko okłamywało mnie.

 3. Szanuję koleżanki i kolegów.
  Bardzo łatwo wyszukujemy w innych ludziach ich słabe strony, negatywne cechy. Trudność sprawia nam dostrzeganie dobrych stron. Dlatego chcemy nauczyć uczniów dostrzegania w każdym coś wartościowego, pozwalania innym mieć własne zdanie, używania w rozmowie właściwego języka i szanowania granic.
  Propozycje dla rodziców: porozmawiam z dzieckiem o koleżankach i kolegach akcentując ich dobre strony, zalety, umiejętności bez wzbudzania zazdrości czy poczucia niższości.

 4. Szanuję otaczający mnie świat.
  Oznacza to, że chcemy, aby uczniowie utrzymywali porządek w miejscu, w którym przebywają, dbali o przyrodę korzystając z niej, szukali autorytetów wśród wartościowych ludzi, dbali o wyposażenie szkoły, szanowali tradycje narodowe.
  Propozycje dla rodziców: dopilnuję, by moje dziecko zostawiało porządek w miejscu z którego korzystało.

Alicja Dzwonkowska

Początek strony