01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg28.jpg29.jpg

Na rok szkolny 2018/2019 będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca do klasy VII Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Piotra Skargi.

I. Informacje ogólne

W roku szkolnym 2018/2019, w wyniku rekrutacji uzupełniającej, zostaną utworzone trzy klasy siódme:

 • klasa VIIa - z rozszerzonym programem nauczania matematyki
 • klasa VIIb - z rozszerzonym programem nauczania j. angielskiego
 • klasa VIIc

Do klasy z rozszerzonym programem nauczania matematyki zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy pozytywnie przejdą test  sprawdzający wiedzę matematyczną. Uczniowie chętni do tej klasy mogą skorzystać z przygotowania do testu, które będzie odbywało się na terenie Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. Ks. Piotra Skargi.

 

II. Zasady rekrutacji:

 1. Akceptacja katolickiego charakteru szkoły i złożenie do sekretariatu szkoły wniosku o przyjęcie wraz z załącznikami:
  • opinia katechety o uczniu
  • kopia świadectwa z klasy V
  • wykaz ocen klasyfikacyjnych po I półroczu kl. VI
  • opinie lub orzeczenie z poradni pedagogiczno - psychologicznej (jeśli takie istnieje)
  • inne informacje dokumentujące osiągnięcia kandydata
 2. Rozmowa kandydata z pedagogiem szkolnym, a rodziców z dyrekcją szkoły (termin zostanie ustalony indywidualnie z rodzicami).
 3. Przystąpienie do testu sprawdzającego z matematyki dla chętnych do klasy z rozszerzonym programem nauczania.
 4. Podpisanie umowy o kształceniu oraz wpłata wpisowego - po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyjęciu.
 5. Dostarczenie do sekretariatu szkoły oryginału świadectwa ukończenia klasy VI  oraz 2 zdjęć do legitymacji szkolnej - do 26 czerwca 2018 r.

Terminarz rekrutacji:

 • do 27 kwietnia 2018 r. - składanie wniosków o przyjęcie
 • 15 maja 2018 r. – test z matematyki dla osób starających się o przyjęcie do klasy z innowacją matematyczną,
 • do 18 maja 2018 r. - rozmowy,
 • 24 maja 2018 r. -  ogłoszenie wyników rekrutacji (wywieszenie listy na tablicy informacyjnej w szkole)
 • do 30 maja 2018 r. wpłata wpisowego i podpisanie umowy o kształceniu.
 • w dniach 4, 5 czerwca 2018 r. – przyjmowanie odwołań kandydatów nieprzyjętych

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor szkoły.

Początek strony